اموزش ماهيگيري با تور

ماهيگيريدر آبهاي آلوده رود كارون با قلاب
ترزشماهيگيري سواحل كشورهاي كرواسي، يونان، اسپانيا و دامنه هايآلپ
تصاويري از كودكان خانواده اي در غزه كه براي امرار معاش خودماهيگيري مي كنند
تعيين محلماهيگيري كپور با استفاده از جلوه هاي بصري محيط وطبيعت اطراف ان
كمكهاياوليه ي برايآبزيان - ماهيها
گزارشتصويري از تخم ريزي سورم كله قرمز
اشنايي باماهي آب پاش/ تيرانداز ( آرچر فيش)
اشنايي وشناخت از پروانه ماهي آفريقاييAfrican Butterfly Fish
اشنايي وشناخت خفاش ماهي پوزه خرگوشي
برترينهادر ماهي ها
ليست انواعويتامينهاي مفيد براي ماهي ها ي اكواريومي
اشنايي وشناخت گربه ماهي راه رونده (كت آفريقايي)
اشنايي وشناخت خفاش ماهي(platax)
اشنايي وشناخت ماهي دلقك ماهي(Anemone Fish)
اشنايي وشناخت فرشته ماهي
اشنايي وشناخت از ماهي جراح ماهي(Acanthuridae)
اشنايي وشناخت ببر ماهي(Theraponidae)
معرفياشنايي و شناخت از ماهي گوشت خوار پيرانا
اشنايي وشناخت ماهي شيشه اي(Glassfish)
اشنايي وشناخت ماهي اكواريوميگلدفيش كله شيري(Goldfish varieties)
گالريعكسها و تصاوير ماهي فايتر
اشنايي وشناخت از ماهي اكواريومي بارب ببري(Tiger Barb)
اشنايي باماهي اكواريومي كريدوراس زال (ِAlbino Aeneus Corycat)
اشنايي باماهي اكواريومي شارك كلمبيايي(Columbian Shark)
اشنايي باماهي اكواريومي بارب سبز(Green Tiger Barb)
اشنايي وشناخت انواع گونه هاي ماهي اكواريومي انجل
اموزش پخشبوي طعمه ماهيگيري در اب
اشنايي باكفال ماهيانAtherinidae-Mugilidae
اموزش نكاتكليدي براي خريد يك چرخ ماهيگيري مناسب
آموزششيوه درست و صحيح نگه داري ازچوبهاي تلسكوپي ماهيگيري
عكسهايارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج در سدوحدت (فيتوفاك و كپور)
خصوصيات وويژگي هاي ساردين ماهيان
خوردن "كلهماهي " در پائين آوردن فشار خون تاثير فراوان دارد
تعميرونگهداري شناورهاي لنج هايصيادي
نكاتي مهميدر جهت پرورش ماهي قزل الا
راه‌هايحفظ و نگهداري ادوات صيدو تور ماهيگيري
مشخصات فنيتعيين شده براي تورهاي گوشگير
روش تشخيصماهي سالم با ماهي فاسد
همه چيز درمورد اردك ماهي
ماهيگيري- صيد ماهي با ماهي تابه يكي از شيوه هاي سنتي مردم قشم
حكايت تاجرآمريكايي و ماهيگير مكزيكي
ماهيگيريبدون تجهيزات و تنها با مهارت دست جوانان ايلام
عكسهايي از حمله ماهي هاي پيرانا به ساحل (خيلي ترسناكه دلشو نداري نيا)
عكسهايماهيگيري با دست در رودخانه سيمره
گزارشي كامل از رودخانه سيمره -رودخانه هراز در تسخير حوضچه هاي پرورشماهي
كوهرنگ
سيرتا پياز پرورش ميگو به اختصار
شاه ميگو ، آبزي پرارزش
كيفيت آب استخرپرورش ميگو چگونه باي باشد؟
صداييك لانسه چيز جالبي است كه سبب عطف توجه ماهي ها مي شود
نحوهصحيح پرتاب سرب با لانسه براي بيشترين برد و طول پرتاب
معرفيطعمه و روشي تضميني براي صيد ماهي قزل آلا
گالريعكسهاي تاتو ( خال كوبي ) ماهي روي بدن
اموزشپرتاب تور (دام) گرد يا سفره اي يا پهن كني به شيوه نويسنده سايت
اموزشپرتاب تور (دام) گرد يا سفره اي يا پهن كني
عكسكپور عجيب
كيفيتآب استخرپرورش ميگو
اموزشو آشنايي با پرورش ماهي در قفس
نكاتيچند درمورد اشپزي و پخت ماهي
باراكودايآب شيرين
گالريتصاوير فايتر
ماهيگيريدر درياچه اوان
اسپولچرخ ماهيگرياضافي به چه درد مي خوره ؟
چهزماني در ماهيگيريبايد لانسه را سريع جمع كنيم
روشبگير و رها كن و معالجه ماهي ها
اموزشساخت كرم مصنوعي براي صيد ماهي قزل الا
ركوردصيد قزل الاي رنگين كمان
ماهيگيريكودكان عكسهاي ان
صيدماهي با طعمه: تخم ماهي قزل آلا
فركانسشبكه ماهواره ماهيگيري
عكسپرنده در حال ماهيگيري
ماهي‌گيريبا تير و كمان
اموزشماهيگيري با كايت در دريا
دستگاهماهي ياب
توصيه هاي بسيار مهمدر دنياي آكواريوم
ليستماهيان اب شيرين به همراه توضيحات و تصاوير
عكسهايماهي قزال الا - غزل الا و ماهي ازاد
ادرسكليه ادارات دولتي در استان اصفهان
آشنائيبا ساختار قلاب
ماهيچرا بو مي‌دهد؟
اشناييبا ماهيهاي گوشتخوار
ماهيچگونه حركت مي‌كند؟
همهچيز در مورد ابشش ماهي
مسابقهماهيگيري حضرت موسي با دوستش
اشناييبا چادر زدن و گردش در طبيعت و خطرات ان
ماهيچيست؟
سدطالقان
رودخانه قزل اوزن
ماهيزرد پر
ساختمانبدن ماهي ها اناتومي
ماهيسوف چيست؟
سدملاصدراسد ملاصدرا
عصارهترس و نقش آن در ماهيگيري
اموزشراه اندازي آكواريوم
چگونگيغذا دهي به ماهيان آب شور
ماهيگيريدر شب
اموزشبهترين نكات طلايي و كليدي براي صيد ماهي قزل الا
اموزشروش ماهيگيري در سد (ماهيگيري كپور)ا
معرفيو اموزش لوازم و تجهيزات و ادواتماهيگيري
اموزشساخت دام تورمثلثيبراي صيد انواع ماهي
روش ساختتور ماهيگيري دست ساز براي صيد زردپر و قزل الا و شير ماهي
كمكهاي اوليه در آسيبهاي ناشي از فرو رفتن قلاب ماهيگيري به بدن
خطراتو صدمات ناشي از قلاب ايمني در ماهيگيري
اشناييبا زاينده رود و عكسهايي زيبا از ان
عكسهايارسالي از طرف جناب اقاي علي دوست
عكسهايارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
ماهيگيريبا تور دست ساز در زاينده رود
پاسخبه نظرات و سوالات
كپورزيبا ارسالي از طرف اقاي ميثم سيف پناهي
عكسهايارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
اموزش- شناخت - تجربيات - نكات اموزنده و ... در ماهيگيري
گالريعكسهاي سد خاكي خميران اصفهان
گالريعكس و تصاوير ماهي امور يا هامور باهوش ترين ماهي دنيا
اموزشپرورش كرم خاكي يكي از بهترين طعمه هاي درماهيگيري
عكسهايماهيگيري جناب آقاي داريوش
اشناييبا ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي يا كپور سرگنده
گالريعكس و تصاويري از ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي
تصاويرجنايت زيست‌محيطي در زاينده رود اصفهان
تالاببين المللي گاو خوني و مهم‌ترين ويژگي‌ها و ارزش‌هاي زيست‌محيطي آن
گالريعكس و تصوير ماهي سونگ يا بچ
معرفيسد زاينده رود
مراحلو چگونگي گرفتن پروانه صيد و شكار در اصفهان
مراحلصدور كارت همياري افتخاري محيط زيست اصفهان
اشناييبا ماهي سونگ
مقالهعلمي درباره حس بينايي در ماهيان
معرفيدرياچه ذوب اهن
دلايلعدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ - روشهاي صيد ماهيان بزرگ
نقشهمحلي مناسب براي ماهيگيري در سد زاينده رود
تالابچغاخور و اطلاعات تكميلي در مورد ان
عكسهايبزرگترين ماهيان شكار شده (ركوردهاي ماهيگيري)big fish pic
اشناييبا ماهي كپور
اشناييبا رودخانه زاينده رود و ماهيان موجود در ان
معرفيسد خميران
معرفيتالاب چغاخور
اردكماهي كوسه آبهاي شيرين
صيداردك ماهي به روش سنتي با سيستم كفخواب
آشناييبا اردك ماهي
محلوجود و زندگي اردك ماهي
چندنكته مهم و مفيد در ماهيگيري
كجاماهيگيري كنيم ؟
محلزندگي قزل آلا چگونه است ؟
دلايلعدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ
روشصيد كپور به صورت حرفه اي با ريسه مويي
آياهنگامي كه باد در حال وزيدن است به ماهيگيري برويم؟
مراحلفرو بردن قلاب و صيد ماهي
تدابيراساسي براي صيد كپور
تغييراتآب و هوا بر رفتار ماهي ها
اموزشروش صيد ماهي هامور يا امور به زبان ساده
اموزشروش صيد ماهيسوف به زبان ساده
اموزشروش صيد قزل آلا به زبان ساده
صيد اردكماهي به زبان ساده
صيدكپور به زبان ساده
رفتارماهي ها در زمستان ماهيگيري در فصول سرد
روشصحيح بستن نخ به دور اسپول لانسه ماهيگيري
نمونههائي ازريسه ها و برخي از شگردها
انواعريسه هاي مخصوص جوشانده براي صيد ماهي كپور
سوالاتمتداول حول جوشانده
انواعپشه عكس و تصوير
لانسهيا پروانه يا اسپينر چيست ؟
اسانسهاو بوهاي مورد استفاده در ماهيگيري
طريقهساخت پشه براي صيد و شكار ماهي باقلاب
وسيلهاي جهت تعيين عمق و محل ماهيگيري يا طعمه پاشي
روشيبرايبهتر و راحت تراستفاده كردن از زنگوله
طريقهتاكسيدرمي ماهي هاي صيد شده
انواعروش زدن ميگو يا رووش به قلاب
انواعروش زدن كرم خاكي به قلاب
انواعروش به قلاب زدن ماهي
انواعروش زدن خمير به قلاب
وسايلماهيگيري + تصوير و عكس
انواعقلاب ماهيگيري سايزهاو..
روشكار با چوب و چرخ فلاي(پشه)ـ
بهترينمحل تجمع ماهي ها و شكار ماهي
روشاستفاده از لانسه لانسه كشي ماهيگيري
روشاستفاده از قاشقك در لانسه كشي با قلاب ماهيگيري
انواعگره قلاب و نخ ماهيگيري
روشساخت پماد ضد پشه
اموزشروشپوست ماهي قبل از مصرف
مطالب پايه اي امنيت در ماهيگيري امنيت در ماهيگيري
لوازممورد نياز ، طعمه ها و روش صيد باراكودا
طعمههاي مورد نياز براي صيد كوسه
آموزشصيد كوسه ماهي (وسايل مورد نياز)
نخهاي ماهيگيري آب شور
هرزهگرد هاي آب شور
شناخت وزنه هاي مخصوص ماهيگيري در آب شور
سوكلاماهيان
كوسهماهيان درنده
كوسهماهيان دم دراز
باراكودايا كوتر ماهيان
درياچهزريوار
درياچهاوان
درياچهگهر
درياچهامامزاده علي
درياچههاي تار و هوير
درياچهبزنگان
اطلاعاتزيست محيطي درياچه گهر
اطلاعاتزيست محيطي درياچه زريوار
سدطالقان
سدساوه ( الغدير)
سد15 خرداد
سدزاينده رود
سد دز
سدسليمان تنگه ( شهيد رجايي)
سدگلپايگان
سدهندودر
سدسفيد رود ( سد منجيل)
سدشهيد عباسپور ( كارون 1)
ريسهماهيگيريبومبر
ريسهماهيگيري سه قلاب ماهيگيري
نقشسرب چاك دار يا زيتوني در ماهيگيري با قلاب
ليستماهيان اب شيرين به همراه توضيحات و تصاوير
چادگان- كوهرنگ
قزلآلاي خال قرمز
كوسهماهي
تصاويرياز اسكار ماهي محبوب آكواريوم
غارچال نخجير
تصاويرياز ماهيان عجيب و غريب!
ماهيپيرانا
طنزماهيگيري
ماهي‌هارا نجات دهيم
قلابقرمز
كوسهاي عاشق يك ماهيگير شده است!
ماهيپافر (بادكنكي)
معرفيغذاي ماهي هاي اب شور
نكاتيدر مورد كوسه ها
معمايماهي درياي عميق با سري شفاف
باراكودااب شيرين
جراحماهي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد | ۱۳ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۹:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ماهيگيري در اصفهان

 

عكسهاي ماهي قزل الا ارسالي از طرف جناب اقاب محمد عرب
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج در ابگير حسن اباد
معالجه بيماري هاي پوستي با ماهي درماني
عكس و تصوير ماهي هاي سفيد رودخانه اي صيد شده توسط جناب اقاي ميثم سيف پناهي
ماهيگيري در فصل پاييز و زمستان (فصول سرد) روشها و تكنيكها پيدا كردن و صيد و شكار ماهي
اشنايي با بزرگترين هكر وبلاگها و وب سايت هاي قرن
گالري عكسها و تصاوير انواع لوچ ماهيان
عكسهاي ماهي اكواريومي فلاور ارسالي توسط ميثم سيف پناهي
ماهي هاي رنگ شده - رنگ كردن ماهي ( Dyed Fishes )
دنلود اسكرين سيور ماهي براي كامپيوتر
اشنايي با ماهي اكواريومي بوفالو
انواع ريسه ماهيگيري روش بستن قلاب به سيم و سرب ماهيگيري
بررسي و تحقيق در مورد آبهاي راكد از لحاظ دما و تاثير آن در ماهيگيري با قلاب
عكس هاي ماهيگيري در جزيره قشم با تور و قلاب ساردين ماهي
تصوير و عكس ماهيگيري خرسها
گالري عكسها و تصاوير ماهي تگزاس (اكواريومي)
عكسهاي ماهيگيري جناب اقاي ميثم سيف پناهي در سد سنگ سياه دهگلان ماهي سفيد رودخانه اي
ماهيگيري با طعمه ذرت - بلال براي صيد كپور
اموزش لاشه كشي با انواع تور اموزش ماهيگيري به روش لاشه كشي با تور گرد يا سفره اي
اموزش صيد ماهي قزل با استفاده از سيستم ريسه بيت رانر
كاملترين و بهترين اموزش صيد و شكار ماهي كپور با قلاب - غلاب لانسه ماهيگيري
دنلود بازي بسيار زيبا و مهيج مسابقات ماهيگيري Fishing Craze
اموزش قرار دادن طعمه خمير به سر قلاب ماهيگيري براي صيد و شكار ماهي كپور
عكس كپور نر صيد شده در گردنه ماموخ توسط جناب اقاي ميثم سيف پناهي
آموزش ساختن طعمه با نان براي ماهيگيري كپور و آمور بزرگ - نون پيچ
اموزش ماهيگيري با قلاب - غلاب
صيد اردك ماهي - ماهيگيري با قايق تيوپي
عكس ماهي كپور صيد شده توسط جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
لينك هاي مطالب ماهيگيري
ماهيگيري در آبهاي آلوده رود كارون با قلاب
ترزش ماهيگيري سواحل كشورهاي كرواسي، يونان، اسپانيا و دامنه هاي آلپ
تعيين محل ماهيگيري كپور با استفاده از جلوه هاي بصري محيط و طبيعت اطراف ان
كمكهاي اوليه ي براي آبزيان - ماهيها
گزارش تصويري از تخم ريزي سورم كله قرمز
اشنايي با ماهي آب پاش/ تيرانداز ( آرچر فيش )
اشنايي و شناخت از پروانه ماهي آفريقايي African Butterfly Fish
اشنايي و شناخت خفاش ماهي پوزه خرگوشي
برترينها در ماهي ها
ليست انواع ويتامينهاي مفيد براي ماهي ها ي اكواريومي
اشنايي و شناخت گربه ماهي راه رونده (كت آفريقايي)
اشنايي و شناخت خفاش ماهي(platax)
اشنايي و شناخت ماهي دلقك ماهي(Anemone Fish)
اشنايي و شناخت فرشته ماهي
اشنايي و شناخت از ماهي جراح ماهي (Acanthuridae)
اشنايي و شناخت ببر ماهي (Theraponidae)
معرفي اشنايي و شناخت از ماهي گوشت خوار پيرانا
اشنايي و شناخت ماهي شيشه اي (Glassfish)
اشنايي و شناخت ماهي اكواريومي گلدفيش كله شيري (Goldfish varieties)
گالري عكسها و تصاوير ماهي فايتر
اشنايي و شناخت از ماهي اكواريومي بارب ببري (Tiger Barb)

اشنايي با ماهي اكواريومي كريدوراس زال (ِAlbino Aeneus Corycat)
اشنايي با ماهي اكواريومي شارك كلمبيايي (Columbian Shark)
اشنايي با ماهي اكواريومي بارب سبز (Green Tiger Barb)
اشنايي و شناخت انواع گونه هاي ماهي اكواريومي انجل
اموزش پخش بوي طعمه ماهيگيري در اب
اشنايي با كفال ماهيان Atherinidae-Mugilidae
اموزش نكات كليدي براي خريد يك چرخ ماهيگيري مناسب
آموزش شيوه درست و صحيح نگه داري از چوبهاي تلسكوپي ماهيگيري
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج در سد وحدت (فيتوفاك و كپور)
خصوصيات و ويژگي هاي ساردين ماهيان
خوردن "كله ماهي " در پائين آوردن فشار خون تاثير فراوان دارد
تعمير ونگهداري شناورهاي لنج هاي صيادي
نكاتي مهمي در جهت پرورش ماهي قزل الا
راه‌هاي حفظ و نگهداري ادوات صيد و تور ماهيگيري
مشخصات فني تعيين شده براي تورهاي گوشگير
روش تشخيص ماهي سالم با ماهي فاسد
همه چيز در مورد اردك ماهي
ماهيگيري- صيد ماهي با ماهي تابه يكي از شيوه هاي سنتي مردم قشم
حكايت تاجر آمريكايي و ماهيگير مكزيكي
ماهيگيري بدون تجهيزات و تنها با مهارت دست جوانان ايلام
عكس هايي از حمله ماهي هاي پيرانا به ساحل (خيلي ترسناكه دلشو نداري نيا)
عكسهاي ماهيگيري با دست در رودخانه سيمره
گزارشي كامل از رودخانه سيمره -رودخانه هراز در تسخير حوضچه هاي پرورش ماهي
كوهرنگ
سير تا پياز پرورش ميگو به اختصار
شاه ميگو ، آبزي پرارزش
كيفيت آب استخرپرورش ميگو چگونه باي باشد؟
صداي يك لانسه چيز جالبي است كه سبب عطف توجه ماهي ها مي شود
نحوه صحيح پرتاب سرب با لانسه براي بيشترين برد و طول پرتاب
معرفي طعمه و روشي تضميني براي صيد ماهي قزل آلا
گالري عكسهاي تاتو ( خال كوبي ) ماهي روي بدن
اموزش پرتاب تور (دام) گرد يا سفره اي يا پهن كني به شيوه نويسنده سايت
اموزش پرتاب تور (دام) گرد يا سفره اي يا پهن كني
عكس كپور عجيب
كيفيت آب استخرپرورش ميگو
اموزش و آشنايي با پرورش ماهي در قفس
نكاتي چند درمورد اشپزي و پخت ماهي
باراكوداي آب شيرين
گالري تصاوير فايتر
ماهيگيري در درياچه اوان
اسپول چرخ ماهيگري اضافي به چه درد مي خوره ؟
چه زماني در ماهيگيري بايد لانسه را سريع جمع كنيم
روش بگير و رها كن و معالجه ماهي ها
اموزش ساخت كرم مصنوعي براي صيد ماهي قزل الا
ركورد صيد قزل الاي رنگين كمان
ماهيگيري كودكان عكسهاي ان
صيد ماهي با طعمه: تخم ماهي قزل آلا
فركانس شبكه ماهواره ماهيگيري
عكس پرنده در حال ماهيگيري
ماهي‌گيري با تير و كمان

اموزش ماهيگيري با كايت در دريا
دستگاه ماهي ياب
توصيه هاي بسيار مهم در دنياي آكواريوم
ليست ماهيان اب شيرين به همراه توضيحات و تصاوير
عكسهاي ماهي قزال الا - غزل الا و ماهي ازاد
ادرس كليه ادارات دولتي در استان اصفهان
آشنائي با ساختار قلاب
ماهي چرا بو مي‌دهد؟
اشنايي با ماهيهاي گوشتخوار
ماهي چگونه حركت مي‌كند؟
همه چيز در مورد ابشش ماهي
مسابقه ماهيگيري حضرت موسي با دوستش
اشنايي با چادر زدن و گردش در طبيعت و خطرات ان
ماهي چيست؟
سد طالقان
رود خانه قزل اوزن
ماهي زرد پر
ساختمان بدن ماهي ها اناتومي
ماهي سوف چيست؟
سد ملاصدراسد ملاصدرا
عصاره ترس و نقش آن در ماهيگيري
اموزش راه اندازي آكواريوم
چگونگي غذا دهي به ماهيان آب شور
ماهيگيري در شب
اموزش بهترين نكات طلايي و كليدي براي صيد ماهي قزل الا
اموزش روش ماهيگيري در سد (ماهيگيري كپور)ا
معرفي و اموزش لوازم و تجهيزات و ادوات ماهيگيري
اموزش ساخت دام تور مثلثي براي صيد انواع ماهي
روش ساخت تور ماهيگيري دست ساز براي صيد زردپر و قزل الا و شير ماهي
كمك هاي اوليه در آسيبهاي ناشي از فرو رفتن قلاب ماهيگيري به بدن
خطرات و صدمات ناشي از قلاب ايمني در ماهيگيري
اشنايي با زاينده رود و عكسهايي زيبا از ان
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي علي دوست
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
ماهيگيري با تور دست ساز در زاينده رود
پاسخ به نظرات و سوالات
كپور زيبا ارسالي از طرف اقاي ميثم سيف پناهي
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
اموزش - شناخت - تجربيات - نكات اموزنده و ... در ماهيگيري
گالري عكسهاي سد خاكي خميران اصفهان
گالري عكس و تصاوير ماهي امور يا هامور باهوش ترين ماهي دنيا
اموزش پرورش كرم خاكي يكي از بهترين طعمه هاي در ماهيگيري
عكسهاي ماهيگيري جناب آقاي داريوش
اشنايي با ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي يا كپور سرگنده
گالري عكس و تصاويري از ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي
تصاوير جنايت زيست‌محيطي در زاينده رود اصفهان
تالاب بين المللي گاو خوني و مهم‌ترين ويژگي‌ها و ارزش‌هاي زيست‌محيطي آن
گالري عكس و تصوير ماهي سونگ يا بچ
معرفي سد زاينده رود
مراحل و چگونگي گرفتن پروانه صيد و شكار در اصفهان

مراحل صدور كارت همياري افتخاري محيط زيست اصفهان
اشنايي با ماهي سونگ
مقاله علمي درباره حس بينايي در ماهيان
معرفي درياچه ذوب اهن
دلايل عدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ - روشهاي صيد ماهيان بزرگ
نقشه محلي مناسب براي ماهيگيري در سد زاينده رود
تالاب چغاخور و اطلاعات تكميلي در مورد ان
عكسهاي بزرگترين ماهيان شكار شده (ركوردهاي ماهيگيري)big fish pic
اشنايي با ماهي كپور
اشنايي با رودخانه زاينده رود و ماهيان موجود در ان
معرفي سد خميران
معرفي تالاب چغاخور
اردك ماهي كوسه آبهاي شيرين
صيد اردك ماهي به روش سنتي با سيستم كفخواب
آشنايي با اردك ماهي
محل وجود و زندگي اردك ماهي
چند نكته مهم و مفيد در ماهيگيري
كجا ماهيگيري كنيم ؟
محل زندگي قزل آلا چگونه است ؟
دلايل عدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ
روش صيد كپور به صورت حرفه اي با ريسه مويي
آيا هنگامي كه باد در حال وزيدن است به ماهيگيري برويم؟
مراحل فرو بردن قلاب و صيد ماهي
تدابير اساسي براي صيد كپور
تغييرات آب و هوا بر رفتار ماهي ها
اموزش روش صيد ماهي هامور يا امور به زبان ساده
اموزش روش صيد ماهي سوف به زبان ساده
اموزش روش صيد قزل آلا به زبان ساده
صيد اردك ماهي به زبان ساده
صيد كپور به زبان ساده
رفتار ماهي ها در زمستان ماهيگيري در فصول سرد
روش صحيح بستن نخ به دور اسپول لانسه ماهيگيري
نمونه هائي ازريسه ها و برخي از شگردها
انواع ريسه هاي مخصوص جوشانده براي صيد ماهي كپور
سوالات متداول حول جوشانده
انواع پشه عكس و تصوير
لانسه يا پروانه يا اسپينر چيست ؟
اسانسها و بوهاي مورد استفاده در ماهيگيري
طريقه ساخت پشه براي صيد و شكار ماهي باقلاب
وسيله اي جهت تعيين عمق و محل ماهيگيري يا طعمه پاشي
روشي براي بهتر و راحت تر استفاده كردن از زنگوله
طريقه تاكسيدرمي ماهي هاي صيد شده
انواع روش زدن ميگو يا رووش به قلاب
انواع روش زدن كرم خاكي به قلاب
انواع روش به قلاب زدن ماهي
انواع روش زدن خمير به قلاب
وسايل ماهيگيري + تصوير و عكس
انواع قلاب ماهيگيري سايزهاو ..
روش كار با چوب و چرخ فلاي(پشه)ـ
بهترين محل تجمع ماهي ها و شكار ماهي

روش استفاده از لانسه لانسه كشي ماهيگيري
روش استفاده از قاشقك در لانسه كشي با قلاب ماهيگيري
انواع گره قلاب و نخ ماهيگيري
روش ساخت پماد ضد پشه
اموزش روش پوست ماهي قبل از مصرف
مطالب پايه اي امنيت در ماهيگيري امنيت در ماهيگيري
لوازم مورد نياز ، طعمه ها و روش صيد باراكودا
طعمه هاي مورد نياز براي صيد كوسه
آموزش صيد كوسه ماهي (وسايل مورد نياز)
نخ هاي ماهيگيري آب شور
هرزه گرد هاي آب شور
شناخت وزنه هاي مخصوص ماهيگيري در آب شور
سوكلا ماهيان
كوسه ماهيان درنده
كوسه ماهيان دم دراز
باراكودا يا كوتر ماهيان
درياچه زريوار
درياچه اوان
درياچه گهر
درياچه امامزاده علي
درياچه هاي تار و هوير
درياچه بزنگان
اطلاعات زيست محيطي درياچه گهر
اطلاعات زيست محيطي درياچه زريوار
سد طالقان
سد ساوه ( الغدير )
سد 15 خرداد
سد زاينده رود
سد دز
سد سليمان تنگه ( شهيد رجايي )
سد گلپايگان
سد هندودر
سد سفيد رود ( سد منجيل )
سد شهيد عباسپور ( كارون 1 )
ريسه ماهيگيري بومبر
ريسه ماهيگيري سه قلاب ماهيگيري
نقش
ادامه مطلب

نوشته شده توسط محمد | ۱۳ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۸:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

esfahanfishing.mihanblog.com

http://esfahanfishing.mihanblog.com

ماهيگيري در درياچه اوان
اسپول چرخ ماهيگري اضافي به چه درد مي خوره ؟
چه زماني در ماهيگيري بايد لانسه را سريع جمع كنيم
روش بگير و رها كن و معالجه ماهي ها
اموزش ساخت كرم مصنوعي براي صيد ماهي قزل الا
ركورد صيد قزل الاي رنگين كمان
ماهيگيري كودكان عكسهاي ان
صيد ماهي با طعمه: تخم ماهي قزل آلا
فركانس شبكه ماهواره ماهيگيري
عكس پرنده در حال ماهيگيري
ماهي‌گيري با تير و كمان
اموزش ماهيگيري با كايت در دريا
دستگاه ماهي ياب
سلام
عكسهاي ماهي قزال الا - غزل الا و ماهي ازاد
ادرس كليه ادارات دولتي در استان اصفهان
آشنائي با ساختار قلاب
ماهي چرا بو مي‌دهد؟
اشنايي با ماهيهاي گوشتخوار
ماهي چگونه حركت مي‌كند؟
همه چيز در مورد ابشش ماهي
مسابقه ماهيگيري حضرت موسي با دوستش
اشنايي با چادر زدن و گردش در طبيعت و خطرات ان
ماهي چيست؟
سد طالقان
رود خانه قزل اوزن
ماهي زرد پر
ساختمان بدن ماهي ها اناتومي
ماهي سوف چيست؟
سد ملاصدراسد ملاصدرا
عصاره ترس و نقش آن در ماهيگيري
اموزش راه اندازي آكواريوم
چگونگي غذا دهي به ماهيان آب شور
ماهيگيري در شب
اموزش بهترين نكات طلايي و كليدي براي صيد ماهي قزل الا
اموزش روش ماهيگيري در سد (ماهيگيري كپور)ا
معرفي و اموزش لوازم و تجهيزات و ادوات ماهيگيري
اموزش ساخت دام تور مثلثي براي صيد انواع ماهي
روش ساخت تور ماهيگيري دست ساز براي صيد زردپر و قزل الا و شير ماهي
كمك هاي اوليه در آسيبهاي ناشي از فرو رفتن قلاب ماهيگيري به بدن
خطرات و صدمات ناشي از قلاب ايمني در ماهيگيري
اشنايي با زاينده رود و عكسهايي زيبا از ان
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي علي دوست
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
ماهيگيري با تور دست ساز در زاينده رود
پاسخ به نظرات و سوالات
كپور زيبا ارسالي از طرف اقاي ميثم سيف پناهي
عكسهاي ارسالي از طرف جناب اقاي ميثم سيف پناهي از سنندج
اموزش - شناخت - تجربيات - نكات اموزنده و ... در ماهيگيري
گالري عكسهاي سد خاكي خميران اصفهان

گالري عكس و تصاوير ماهي امور يا هامور باهوش ترين ماهي دنيا
اموزش پرورش كرم خاكي يكي از بهترين طعمه هاي در ماهيگيري
عكسهاي ماهيگيري جناب آقاي داريوش
اشنايي با ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي يا كپور سرگنده
گالري عكس و تصاويري از ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي
تصاوير جنايت زيست‌محيطي در زاينده رود اصفهان
تالاب بين المللي گاو خوني و مهم‌ترين ويژگي‌ها و ارزش‌هاي زيست‌محيطي آن
گالري عكس و تصوير ماهي سونگ يا بچ
معرفي سد زاينده رود
مراحل و چگونگي گرفتن پروانه صيد و شكار در اصفهان
مراحل صدور كارت همياري افتخاري محيط زيست اصفهان
اشنايي با ماهي سونگ
مقاله علمي درباره حس بينايي در ماهيان
معرفي درياچه ذوب اهن
دلايل عدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ - روشهاي صيد ماهيان بزرگ
نقشه محلي مناسب براي ماهيگيري در سد زاينده رود
تالاب چغاخور و اطلاعات تكميلي در مورد ان
عكسهاي بزرگترين ماهيان شكار شده (ركوردهاي ماهيگيري)big fish pic
اشنايي با ماهي كپور
اشنايي با رودخانه زاينده رود و ماهيان موجود در ان
معرفي سد خميران
معرفي تالاب چغاخور
اردك ماهي كوسه آبهاي شيرين
صيد اردك ماهي به روش سنتي با سيستم كفخواب
آشنايي با اردك ماهي
محل وجود و زندگي اردك ماهي
چند نكته مهم و مفيد در ماهيگيري
كجا ماهيگيري كنيم ؟
محل زندگي قزل آلا چگونه است ؟
دلايل عدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ
روش صيد كپور به صورت حرفه اي با ريسه مويي
آيا هنگامي كه باد در حال وزيدن است به ماهيگيري برويم؟
مراحل فرو بردن قلاب و صيد ماهي
تدابير اساسي براي صيد كپور
تغييرات آب و هوا بر رفتار ماهي ها
اموزش روش صيد ماهي هامور يا امور به زبان ساده
اموزش روش صيد ماهي سوف به زبان ساده
اموزش روش صيد قزل آلا به زبان ساده
صيد اردك ماهي به زبان ساده
صيد كپور به زبان ساده
رفتار ماهي ها در زمستان ماهيگيري در فصول سرد
روش صحيح بستن نخ به دور اسپول لانسه ماهيگيري
نمونه هائي ازريسه ها و برخي از شگردها
انواع ريسه هاي مخصوص جوشانده براي صيد ماهي كپور
سوالات متداول حول جوشانده
روش ساخت طعمه مخصوص كپور و روش استفاده از آن
انواع پشه عكس و تصوير
لانسه يا پروانه يا اسپينر چيست ؟
اسانسها و بوهاي مورد استفاده در ماهيگيري
طريقه ساخت پشه براي صيد و شكار ماهي باقلاب

وسيله اي جهت تعيين عمق و محل ماهيگيري يا طعمه پاشي
روشي براي بهتر و راحت تر استفاده كردن از زنگوله
طريقه تاكسيدرمي ماهي هاي صيد شده
انواع روش زدن ميگو يا رووش به قلاب
انواع روش زدن كرم خاكي به قلاب
انواع روش به قلاب زدن ماهي
انواع روش زدن خمير به قلاب
وسايل ماهيگيري + تصوير و عكس
انواع قلاب ماهيگيري سايزهاو ..
روش كار با چوب و چرخ فلاي(پشه)ـ
بهترين محل تجمع ماهي ها و شكار ماهي
روش استفاده از لانسه لانسه كشي ماهيگيري
روش استفاده از قاشقك در لانسه كشي با قلاب ماهيگيري
انواع گره قلاب و نخ ماهيگيري
روش ساخت پماد ضد پشه
اموزش روش پوست ماهي قبل از مصرف
مطالب پايه اي امنيت در ماهيگيري امنيت در ماهيگيري
لوازم مورد نياز ، طعمه ها و روش صيد باراكودا
طعمه هاي مورد نياز براي صيد كوسه
آموزش صيد كوسه ماهي (وسايل مورد نياز)
نخ هاي ماهيگيري آب شور
هرزه گرد هاي آب شور
شناخت وزنه هاي مخصوص ماهيگيري در آب شور
سوكلا ماهيان
كوسه ماهيان درنده
كوسه ماهيان دم دراز
باراكودا يا كوتر ماهيان
منصور -ميخوام باهات برقصم
حسين اوقاف -مريم
پژمان جمشيدي -اگه اين ارزشو دارم
Dj zlatan & sevda fit tarkan ,Ebedi Sevgili Remix
ميلاد لايور و پيام -حس تلخ
مصطقي عراقي به همراهي رضا شريفي و الما -(بيا پيشم و تونباشي)
علي اصحابي-غريبه
آلبوم جديد محسن باحقي -حادثه
سعيد نادري و سعيد پانتر-مگه نميشنوي
حميد اصغري و آرش رستمي-فراموشم نكن
مصطفي و بهروز -ميخوام برم زن بگيرم
سارا عليپور و Tony -دقيقه ها
Girlicious - Drank
اميد جهان -دوستم نداشتي مگه نه
مهران مستي به همراهي تيوان و رفاهت -تصميم
مهسا و نازنين -بمون كنارم
امير محمد و تارا VN به نام Ey Vaay
آلبوم جديد محسن يگانه -رگ خواب
آلبوم جديد محمد عليزاده -سورپرايز
اشكان يوسفي -نفس بريده
عليرضا پيروزي-كاشكي عاشقت نبودم
سهراب و تهمينه -به خاطر من هم شده
نويد اميد-چه اشكالي داره

نگاهي به دنياي ماهي هاي گوشتخوار
درياچه زريوار
درياچه اوان
درياچه گهر
درياچه امامزاده علي
درياچه هاي تار و هوير
درياچه بزنگان
اطلاعات زيست محيطي درياچه گهر
اطلاعات زيست محيطي درياچه زريوار
سد طالقان
سد ساوه ( الغدير )
سد 15 خرداد
سد زاينده رود
سد دز
سد سليمان تنگه ( شهيد رجايي )
سد گلپايگان
سد هندودر
سد سفيد رود ( سد منجيل )
سد شهيد عباسپور ( كارون 1 )
ريسه ماهيگيري بومبر
ريسه ماهيگيري سه قلاب ماهيگيري
نقش سرب چاك دار يا زيتوني در ماهيگيري با قلاب
افتتاح سايت نژادهاي گوپي
داروهايي هورموني چه تاثيراتي بر بدن دارند؟
راههاي مبارزه با زگيل ها
دستگاه RO
انواع شيرهاي خشك خوراكي را بررسي نماييم
دليل رنگي شدن بال پرندگان
رهام بخشيان -ميخواي با من نباشي
بهنام علمشاهي -ديگه قهرم با چشمات
Ebru Gundes - Hata
برديا -فكر ميكردم
موزيك ويديو كامبيز -مشتي ماشا الله
موزيك ويدئو خوش ميگذره؟ با صداي 7th Arena Band
رضا شيري -من به تو علاقه مندم
چرخه نيتروژن به طور موشكافانه
اسيدي كردن آب
باز هم لكه سفيد ميگو / طبق معمول شيلات خوزستان غافلگير شده!
شيوع لكه‎سفيد ميگو / دكتر عبدي : بيماري تحت كنترل است!
انتخاب شيلات يا انتخاب دانشگاه خزر
انتخاب شيلات يا انتخاب دانشگاه خزر
معرفي رشته تكنولوژي شيلات
معرفي رشته تكنولوژي شيلات
درياي خزر استخر نيست
درياي خزر استخر نيست
قدرت بافرينگ آب چيست ؟
دستگاه توليد كننده اوزون Ozone
كوهرنگ
انتقاد معاون دانشكده دامپزشكي از عملكرد مسئولان در زمينه ماهيان زينتي
دكتر مطلبي از ساخت واكسن لكه‎سفيد ميگو خبر داد

مجله علمي شيلات
مجله علمي شيلات
سالانه 420 تن قزل‌آلا در بابل توليد مي‌شود
سالانه 420 تن قزل‌آلا در بابل توليد مي‌شود
لرستان مقام نخست توليد ماهي قزل‌آلاي رنگين كمان كشور را دارد
لرستان مقام نخست توليد ماهي قزل‌آلاي رنگين كمان كشور را دارد
آخرين تلاش ها ...
ماهي هاي درياهاي اسيدي شجاعترند
ماهي هاي درياهاي اسيدي شجاعترند
چادگان - كوهرنگ
قزل آلاي خال قرمز
قزل آلاي خال قرمز
غار چال نخجير
سوالات درس ماهي شناسي كنكور سراسري 1388
سوالات درس ماهي شناسي كنكور سراسري 1388
معرفي گونه : سبد گل ونوس
طنز ماهيگيري
به كجا چنين شتابان؟
تكامل، تعادل دلفين‌ها را به هم زده است!
تكامل، تعادل دلفين‌ها را به هم زده است!
اسفنج‌هاي دريايي چگونه باريك مي‌مانند؟
اسفنج‌هاي دريايي چگونه باريك مي‌مانند؟
ماهي‌ها را نجات دهيم
ماهي‌ها را نجات دهيم
گزارش تصويري: اولين كتاب مصور رنگي جهان درباره آبزيان
گزارش تصويري: اولين كتاب مصور رنگي جهان درباره آبزيان
ميكروارگانيسم ها در ماهيان و فرآورده هاي ماهي
بازگشايي سد لار
تغذيه تاس ماهيان
چند روش طبيعي براي مقابله با نيش پشه
تصاويري زيبا از دنياي حيوانات
چاك
قلاب قرمز
جدول محل هاي مجاز صيد در سال 1389
Play station2 Emulator
تصاويري زيبا از دنياي حيوانات
كوسه اي عاشق يك ماهيگير شده است!
اطلاعات عمومي : گودال ماريانا
تصاوير زيبا از دنياي حيوانات
دانلود مطالب و مقالات شيلاتي
دستور العمل نصب قفس هاي پرورش ماهي
(بدون عنوان)
گزارش تصويري : جنين حيوانات در رحم
آبزيان در اعماق خليج فارس
عقاب ها
فيلم سيستم هاي مداربسته پرورش آبزيان
معرفي آبزي پروري
معرفي سايت هاي شيلاتي
بهداشت و بيماريهاي زنبور عسل و كرم ابريشم
آبزي پروري : آموزش كشت دافني (موينا)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد | ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۳۱:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

esfahanfishing.mihanblog.com

http://esfahanfishing.mihanblog.com

كتاب راهنماي فائو-برنامه آمادگي اضطراري مقابله با بيماري تب برفكي
والدين
تصاويري زيبا از دنياي حيوانات
توليد خاويار از ماهيان پرورشي
آماده سازي واحدهاي مرغ مادر گوشتي
تشكل هاي صيادي در تعاوني صيد با پره
گالري فيلم هاي پلاتي
بيماري هاي رايج گلدفيش
اسكرين سيور آكواريوم رويايي ورژن 1.202
بيماري قارچ دهان
بيوتكنولوژي : آرتمياي پاراترانسژنيك در پرورش ميگو
گالري فيلم گوپي
آزمايشگاه آكواريوم - Aquarium Lab
نگهداري ونوستوس يا سيچلايد زرافه اي
نحوه ي تكثير ونوستوس يا سيچلايد زرافه اي
گالري فيلم هاي اسكار فيش
نگهداري و تكثير تتراي كاردينال
دارونامه دامپزشكي
پرورش كپور : زيست شناسي سلول هاي جنسي كپور
خبر : ايران از ميگو باتري زيستي ساخت !
حسها و دستگاه عصبي ماهي
كتابخانه مجازي
خبر : نابودي جنگل هاي حرا جان 15 هزار نفر را گرفت
خبر : پرورش جلبك قرمز در ايران آغاز شد
اختلاط آب در استخرهاي آبزي پروري (aquaculture pond mixing)
بيو فيلتر
خصوصيات مشترك لامپري و ميكزيني
ماهيان آبهاي شيرين ايران
جريان حوزه قطب شمال
جريان اقيانوس اطلس
نظر!!
Font creator 5.5
فونت نستعليق
تعيين سن در ماهيان
IDM 5.18 build 2
پرورش شتر مرغ در شهرستان كنگان
پوسته يopera
يك كنگاني مدير عامل باشگاه شاهين بوشهر شد
اطلاعيه پذيرش دانشجو براي پودمان مهرماه مركز آموزش عالي علمي كاربردي كنگان
طرح پرورش ماهي در قفس در دريا در بندر كنگان
دربي كنگاني ها را ابوذر برد
قهرماني ايرانجوان كنگان در نيم فصل اول ليگ فوتسال استان
گياه
ماهيان خاوياري
Mozilla Firefox 3.5 Final
فروش كتاب اكولوي دريايي انتشار بهار 1388
فروش كتاب اكولوي دريايي انتشار بهار 1388
كتاب جديد اكولوزي آبزيان دريايي سال 88
پيشتازي موسوي در شهرستان كنگان
محمود احمدي نژاد پيروز انتخابات دهم

پذيرفته شدن داوران شهرستان كنگان در كلاس هاي داوري درجه 3 زير نظر مدرس فدراسيون آقاي رودنيل
فشرده سازي بسيار زياد
تاريخچه تكثير وپرورش ماهي در دنيا و ايران
اهميت و كاربرد جلبك ها در زندگي بشر
خشكسالي واثرات آن بر آبزي پروري
پرورش ماهي در سيستمهاي باز و كانال هاي كشاورزي
برگزاري چهارمين جشنواره طبخ و عرضه آبزيان شيلات مازندران در تنكابن ( 12/09/1387 )
بازديد وزير جهاد كشاورزي از مزرعه پرورش قزل آلا ( 11/09/1387 )
پرورش ماهي در شاليزار
تصاويري از متولد شدن يك بچه دلفين
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
بيت مجاني free beat
شرايط نگهداري ماهي در آكواريوم
طرز تهيه آرتميا

پاسخ به سوالات بازديد كنندگان عزيز
آهنگ جديد ساني
آهنگ جديد ساني
آهنگ جديد مسعود سمسار و حامد اهرابي
آهنگ جديد مسعود سمسار و حامد اهرابي
آهنگ جديد Star Band
آهنگ جديد Star Band
آهنگ جديد آرش Zeo و اشكان
آهنگ جديد آرش Zeo و اشكان
آهنگ جديد اليا الهي يار
آهنگ جديد اليا الهي يار
شهرسازان ايران
مزايا و تأثير آهك پاشي در پرورش ماهي
اطلاعيه مديريت وبلاگ شيلات ايران
وبلاگ دانشجويي
مديريت بازرگاني
تغيير آدرس انجمن عمومي
معلول،مشكلات،جامعه
Lili Afshar - غير مجاز مي باشدhar
Mahmoud Laktarash - Aftabe Eshgh
Tigheh Ft Bahram - Marge Rape Fars
Moien - Tolou
A3 - Asbab Bazi
Pasargad - Pasargad
Vali - After Love
Mehrdad Rahmani Ft Khashayar & Nader - Boghz
Tiran - غير مجاز مي باشدkhor


Farzad Faroumand - Ghame Man
Mehrshad - Pichak
Seether - Finding Beauty In Negative Spaces
Fergie - The Dutchess
Felakat - Tannaz
Hichkas - Pa Barja
Fashy Feat. Masoud - Bandeye Roo Siah
Reza Saadeghi - Boodanet Payane Ranje
New Arabic Album
وبلاگ پرتو نوري‌علا
گفتارهايي در حقوق جزا و جرمشناسي
حقوق ايران
كتاب
كتاب
كتاب
انگل شناسي ماهي هاي آب شيرين
كتاب
شيوه ي درست اضافه كردن آب سالم به آكواريوم
كوريدوراس ها چگونه ماهياني هستند ؟
آشنايي هرچه بيشتر با ترا - آكواريوم
نايف
سوارد تيل
ماهي آنجل
وب سايت تمامي خواننده هاي ايراني و خارجي
EMINEM
آموزش رقص تكنو
Scooter
محسن يگانه
بنيامين
نانسي
محسن چاووشي
شهاب تيام
نيما
آهنگ زيبـاي علي عبدالمالكي بـا نـام خدانگهدار
محسن چاوشي بـا نـام شعر سپيد
شاهين بـا نـام خنجر خيانت / ترانه : پويا بياتي
آهنگ بسيـار زيبـا و احساسي امين رستمي بـا نـام دلم گرفته

دو آهنگ جديد و فوق العاده زيبـاي بعضي وقت ها و خيلي سخته از علي باقري


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد | ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۳۱:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

vguifcvvccv


كاربرد بيوتكنولوژي در آبزي پروري: انجماد اسپرم ماهي(1)
Electric Catfish ( گربه ماهي الكتريكي )
Diseases - Dropsy
GISFish
Global Conference on Aquaculture 2010
شر كت در نظر سنجي (نگهداري كدام گروه از ماهيان اكوارومي را ترجيح مي دهيد ؟)
Black Neon Damselfish
اولين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماري هاي آبزيان
درخواست همكاري در راه اندازي تالار گفتگوي زندگي زير آب
تالار گفتگو زندگي زير آب راه اندازي شد .
12 نوع تترا
شكل چرخه هاي كربن نيتروژن فسفر و آب
حفظ نام خليج فارس
اكوسيستم مسيل هاي شهري
اكولوژي اكوسيستم هاي جنگلي ايران (تكميل پست اكولوژي محيط هاي مختلف يا بيوم هاي خشكي)
اكولوژي ميكروبي دهان
جزوه مرتعداري 2 واحدي
اندازه و مقياس سلول(بسيار جالب)
نظريه راپوپورت(اندازه قلمرو جغرافيايي)
لينك خلاصه اي از كتاب مباني محيط زيست
معرفي منبع ارزشمند و جديد ترجمه شده توسط عبدالحسين وهاب زاده
سوالات حرفه وفن پايه اول راهنمايي خرداد 83
مرتضي مطهري
سؤالات حرفه و فن واحد 7 – خوراك و پوشاك سال سوم راهنمايي
گل آپارتماني بگونيا
آب ژاول
سيزده‌به‌در
مادر من (خسرو شكيبايي)
انواع پي (همه چيز در مورد پي و پي سازي وگود برداري و ...)
پي و انواع آن - پي سازي
عيد نوروز چگونه شكل گرفت
انگل پوستي (Protozoan)
انتخاب ماهي مناسب براي آكواريوم شما
ماهي ميداس (Amphilophus citrinellus)
ماهي گلدفيش كله شيري (Goldfish varieties)
اسب دريايي(Hippocampus sea)
ماهي آنجل مونو(Mono Sebae)
ماهي نايف (Clown Knife)
ماهي پاكو (Pacu)
عكس از ماهي فايتر
سنجاب ماهي (Squirrelfish)
كشندقرمز(Red tid):
كنسرو ساردين ماهيان
بيماري ايريدوويروسي شانك(ماهي سيم قرمز دريايي)Red sea bream iridoviral disease (RSIVD
بيماري ويبروزvibriosisيا طاعون قرمزred pest
سدها
اثرات تغيير درجه شوري آب بر ميگو :
ميگوي وانامي
پستانداران اجتماعي دلفين ها
عوامل تهديد كننده ماهيان خاوياري درياي خزر:
تصاويري زيبا از كوسه ها سلاطين اقيانوسها
تصاويري زيبا از ماهي هاي گلي نقاشي شده
ماهي شب عيد!!! خوب يا بد؟
چگونگي نگهداري بهتر از ماهي گلي
نكاتي درباره نگهداري و مراقبت از ماهي گلي
بيمارى پوسيدگى باله و دُم
بيمارى آب آورد گى شكم در ماهيا ن آ كواريومى
بيمارى باكتريال آبشش
بيمارى كولومناريس
بيمارى كولومناريس
بيمارى ويبريوزيس در ماهيان آب شور


مراحل ساخت آكواريم
نمونه سوال امتحان نوبت دوم حرفه و فن - سال اول - اسكن شده
مشاهير ايران و جهان 33 - بلز پاسكال
روز شمار تاريخي يزد - ارديبهشت و خرداد
نمونه سوالات امتحان نهايي حرفه و فن سال سوم راهنمايي
داستان ضرب المثل ها 2
سيستم‌هاي ‌الكترونيكي ‌كه ‌‌با ‌آب‌ شارژ ‌مي‌شوند
عكس و مكث 23 - عضويت آقاي متالهي در تيم ملي المپياد زيست شناسي ايران
طنز و نه طنز 8
نكات طلايي خانه داري 6
روش پس خبا براي خواندن و مطالعه كتابهاي درسي
لوبيا
زراعت لوبيا
ساختارگندم
گل آذين وانواع گل آذين ها
اطلاعاتي از رشته جنگلداري
ازگيل كاشت تصاوير و..
تصاويرچند نمونه گل خانگي
باغباني
پرورش و تكثير و عكس گل ديپ لانديا
سياه دانه
گياه كرفس
گل زرد
گل ابريشم و خصوصيات آن
باغ شيشه اي terrarium
ماهي پرنده (عكس و توضيحات)
عوامل موثر بر جوش خوردن پيوند:
انواع گلخانه
انواع گلخانه ها
چهار روش در كشت هيدروپونيك
روش مربعي كاشت
زابل
يخبندان در سيستان وتاثير آن در كشاورزي منطقه
توسعه توليد پياز در زمستان از طريق كشت پيازهاي كوچك
مراتع استان سيستان و بلوچستان
بررسي خواص كمي و كيفي توده هاي گل محمدي به منظور گلابگيري
كشت و كار خرما
كنترل علف هرز بروموس

عكس هايي از سالن هاي توليد قارچ مجد
انواع نژادهاي قارچ خوراكي

(بدون عنوان)
(بدون عنوان)
(بدون عنوان)
خشكسالي واثرات آن بر آبزي پروري
پرورش ماهي در سيستمهاي باز و كانال هاي كشاورزي
پارك ملي لاررادريابيم.
قلع و قمع صدها اصله درخت بنه در پارك ملي خجير
زرين كوه دماوند
به كجا چنين شتابان؟
معرفي كتاب
طبيعت دماونددرقله تله كمر
به مهاربيابان زايي راي مي دهيم.
سال نو خورشيدي پيشاپيش گرامي باد.
بهاريازمستان چه فرقي دارند؟!
فرسايش خاك
جدول برنامه زماني پانلهاي مقالات سخنراني "اوليـن همايش ملـي منطقـه اي اكـولـوژي دريـاي خــزر"
50 درصد خاويار درياي خزر بايد به عنوان سهميه ايران شناخته شود
ليست مقالات پذيرفته شده در اوليـن همايش ملـي منطقـه اي اكـولـوژي دريـاي خــزر
دكتر تقوي سرپرست سازمان شيلات ايران: همگرايي انديشه ها و استفاده كامل از ظرفيت هاي شيلات ايران
امين ا... تقوي مطلق سرپرست سازمان شيلات ايران شد
مقاله برگزيده: درياي خزر با روند كنوني مي ‌ميرد
دكتر قليچي: پرورش ماهيان خاوياري ميتواند باعث كاهش فشار صيد و در نتيجه حفظ ذخائر طبيعي شود
كميته اجرائي نخستين همايش ملي فرآوري و بهداشت فرآورده‌هاي شيلاتي
فصل پرورش ميگو در استان هرمزگان شروع شد
صيد 500 تن ماهي مركب در آبهاي استان بوشهر
مقاله كامل استفاده از خرده شيشه در بتن
علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني
تاريخچه پل كابلي
بتن ريزي در هواي سرد
دستگاه­هاي غيرمخرب تعيين دانسيته روسازي
سازه ماكاروني
بررسي رفتار الياف و تاثير آن در كنترل ترك هاى بتن
دانستني هايي در مورد آسفالت
آرماتور بندي و نصب صفحه ستونها
معرفي مهندسي عمران Civil Engineering
روشهاي بهينه سازي در پروژه هاي عمراني
سدهاي شگفت انگيز جهان
گنبد سلطانيه از ديدگاه عمران
تشريح كامل مراحل پي سازي
آشنايي با نيروگاه سد كرخه
تاريخچه سد سازي در ايران باستان
خورشت خرچنگ
كباب خرچنگ
سوپ خرچنگ با جو
فيله ميگو يا خرچنگ
ته چين مرغ
ستاره هاي دريايي
اطلاعاتي در خصوص ماهي سيچلايد
پروانه ماهي طلائي - آب شور
گربه ماهي راه رونده معمولي
اطلاعاتي در خصوص ماهي فايتر
اطلاعاتي در خصوص ماهي اسكار
اطلاعاتي در خصوص ماهي مولي
ماهي پيرانا
گربه ماهي رافائل خط دار
خطرات و صدمات ناشي از قلاب ايمني در ماهيگيري
كمك هاي اوليه در آسيبهاي ناشي از فرو رفتن قلاب ماهيگيري به بدن
ماهي خوشگل - زيباترين و نازترين ماهيها
عكس هاي جالب از ماهي هاي عجيب
ماهيگيري با تور دست ساز
روش ساخت تور ماهيگيري دست ساز براي صيد زردپر و قزل الا و شير ماهي
اموزش ساخت دام تور مثلثي براي صيد انواع ماهي

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد | ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۲۴:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
 


Powered By :